Specialiseringstjänstgöring (ST)

I Region Stockholm finns drygt 2 000 ST-läkare anställda inom ett 60-tal specialiteter.Det är våra olika verksamheter inom respektive sjukhus, primärvård, psykiatri och geriatrik som rekryterar ST-läkare. ST-anställningarna inom Region Stockholm är tillsvidareanställningar.

Upplägg och innehåll

I Socialstyrelsens föreskrifter finns målbeskrivningar för alla specialiteter. Förutom de medicinska kompetenserna, specifika för varje specialitet, ingår kommunikation, ledarskap, medicinvetenskap och kvalitetsarbete för samtliga specialiteter.

För att uppnå specialistkompetens ska du förvärva de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som föreskrivs för respektive specialitet. Det gör du genom att under minst fem år genomgå specialiseringstjänstgöring som läkare under handledning och genom att delta i kompletterande utbildning.

Efter fullgjord och godkänd ST-tjänstgöring ansöker du om specialistbevis hos Socialstyrelsen.

Aktuellt

2019-09-19 Satsning på extern kvalitetsgranskning av ST-utbildning i Region Stockholm

Region Stockholm har ett viktigt uppdrag i att följa upp att kvaliteten på läkarnas specialiseringsutbildning (ST) systematisk granskning och utvärderas. Enligt Socialstyrelsens krav ska vårdgivaren ansvara för att kvaliteten i ST-utbildningen säkerställs genom systematisk granskning och utvärderas av en extern aktör och det bör ske vart femte år.

I syfte att bättre kunna följa upp kvaliteten på ST-utbildningen i regionen samt för att stötta verksamheterna att i högre grad kunna genomföra kvalitetsgranskningar kommer Region Stockholm att erbjuda möjlighet till ersättning för kvalitetsgranskningar.

Ramavtal tecknat gällande extern kvalitetsgranskning

Extern kvalitetsgranskning av ST görs via så kallade SPUR-granskningar av Lipus AB som är den enda aktör i Sverige som tillhandahåller denna typ av granskning. Syftet med den externa granskningen är att hjälpa vårdgivaren hitta förbättringsmöjligheter i utbildningen. SPUR-modellen bygger på att det är läkarprofessionen som granskar kvaliteten. Granskningarna utgår från kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt specialitetsföreningarnas kvalitetskriterier för god utbildning.

Regionledningskontoret nu tecknat ett ramavtal med Lipus AB och erbjuder ST-utbildande verksamheter möjlighet till ersättning för SPUR-granskningar.

Målet är att kvalitetsgranska större delen av Stockholms ST-utbildande verksamheter under år 2019–2022. Avtalet omfattar både verksamheter i egenregi och privata vårdgivare med vårdavtal.

Strategiska utbildningssatsningar framåt

Regionen genomför ett antal strategiska utbildningssatsningar på AT och ST från och med hösten 2019 och framåt. I budget 2019 för Region Stockholm, har regionstyrelsens anslag utökats från och med 2019 för att möjliggöra strategiska och långsiktiga satsningar inom kompetensförsörjning. Möjlighet till ersättning för SPUR-granskningar är en del av denna satsning.

Regionsövergripande studierektor Tora Almquist står för central samordning och ledning av projektet i nära samarbete med de övergripande studierektorerna på sjukhusen samt primärvården (allmänmedicin, geriatrik, psykiatri).

2019-09-12 Extra utbildningssatsning på AT och ST 

Regionen genomför ett antal strategiska utbildningssatsningar på AT och ST från och med hösten 2019 och framåt. I budget 2019 för Region Stockholm, har regionstyrelsens anslag utökats från och med 2019 för att möjliggöra strategiska och långsiktiga satsningar inom kompetensförsörjning. Dessa medel är en del av denna satsning. Satsningarnas innehåll och utformning kommer att förändras över tid.

I dagsläget är följande beslutat: 

  • Extrasatsning på gemensamma kurser för A och B-mål samt handledarutbildning eller annan relevant aktivitet gällande ST-utbildning under 2019.
  • Satsning på extern kvalitetsgranskning av ST (SPUR-inspektioner) med central finansiering.
  • Utbildningsbidrag till ST-tjänster på Akademiskt specialistcentrum, SLSO (endokrinologi, reumatologi) med start hösten 2019.
  • Utbildningsbidrag till ST-tjänster inom akutmedicin samt anestesi- och intensivvård på Södertälje sjukhus med start 2019.
  • Utbildningsbidrag till ST-tjänst i allergologi på Astma & Allergimottagningen
  • vid S:t Görans sjukhus med start 2019.
  • Extra medel till pilot i pedagogisk allmäntjänstgöring (AT) 2020–2022

Fler beslut för år 2020 och framåt kommer under hösten. För mer information, kontakta Tora Almquist.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?