Centrala samverkansgruppen

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

I centrala samverkansgruppen sker samverkan på central nivå i Region Stockholm med utgångspunkt i ramavtal "Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Stockholms läns landsting" som arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna har kommit överens om. Centrala samverkansgruppen är i första hand ett forum för information och dialog, med beredning samt i förekommande fall slutbehandling av ärenden.

De frågor som behandlas är ofta av strategisk karaktär med långsiktiga effekter avseende en eller flera av Region Stockholms verksamheter. Inriktningen är att informationsutbyte och dialog i centrala samverkansgruppen ska omfatta de frågeområden som bereds i regionstyrelsen och dess underorgan.

Genom behandling av fråga/ärende i centrala samverkansgruppen fullgör arbetsgivaren den primära informations- och förhandlingsskyldigheten enligt Medbestämmandelagen. Detta gäller även om enighet inte uppnås mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna om ett beslutsförslag i ett ärende.

Huvudprincipen är att informations- respektive förhandlingsskyldigheten ska vara fullgjord innan beslut i regionstyrelsen (behandling i utskott kan ske innan slutbehandling ägt rum).

För mer fördjupad information se "Utvecklingsavtal för det landstingscentrala samverkansarbetet inom Stockholms läns landsting" LS 0905-0465.

Sammanträdeshandlingar för Centrala samverkansgruppen

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?