VIL-samordnare samt AKA och handledare

Verksamhetsintegrerat lärande, VIL, är en central del i högskoleutbildningar med inriktning mot hälso- och sjukvård.

I samverkansavtalen mellan Region Stockholm och lärosätena framgår att Region Stockholm ska tillhandahålla kliniska lärandemiljöer för VIL med hög kvalitet. Det innebär att det ska finnas en god pedagogisk kompetens hos handledare och övriga medarbetare.

För att höja den pedagogiska kvaliteten i lärandemiljön har Region Stockholm, i samverkan med lärosätena, inrättat adjungerade kliniska adjunkter inom olika professioner. De utgör bryggan mellan akademi och verksamhet.

Lärosätena ansvarar för att studenterna är väl förberedda inför respektive period för VIL. De ansvarar även för att det finns lektorer och adjunkter som i samarbete med de adjungerade kliniska adjunkterna planerar, genomför och utvärderar VIL. VIL-samordnarna i verksamheten tar emot förfrågan om utbildningsplatser från lärosätenas samordnare.

Alla utbildningsmoment i VFU/VIL är obligatoriska. Regler kring hantering av frånvaro återfinns i respektive kursplan. Examinator kan avbryta en students VFU/VIL om studenten visar allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt.

Utdrag ur belastningsregistret kan begäras inför vissa VFU/VIL-placeringar där det förekommer kontakt med barn.

Riktlinjer för hantering av utbildningsplatser för VIL

 • Lärosätena ska göra sina förfrågningar om plats senast den 15 mars för höstterminnen respektive den 15 september för vårterminen.
 • Verksamheternas VIL-samordnare ska lämna besked till lärosätena senast den 1 maj respektive 1 november om tilldelade platser. För lärosäten utanför länet gäller att besked ges tidigast den 15 maj respektive 15 november.
 • All administration av platser för VIL sker via Kliniskt placeringsprogram, KliPP.
 • Inom Region Stockholm gäller följande prioriteringsordning vid tilldelning av platser:
  1. 1. Studenter som läser på lärosäten i Stockholms län, alternativt lärosäten som Region Stockholm har avtal med, prioriteras och bereds alltid plats i första hand.
  2. 2. Studenter som studerar på lärosäten utanför Stockholms län och är folkbokförda i länet kan i mån av plats beredas plats.
  3. 3. Studenter som studerar på lärosäte utanför Stockholms län och som inte är folkbokförda i Stockholms län kan inte beredas plats.
 • Lärosätena ansvarar för att beställa e-tjänstekort för studerande inom Region Stockholm. Studenten kasserar e-tjänstekortet efter avslutad utbildning.

Kvalitetsuppföljning av verksamhetsförlagd utbildning

Sedan höstterminen 2019 omfattas studenter från Ersta Sköndal Bräcke högskola, Karolinska Institutet och Röda Korsets Högskola i uppföljningen. Detta oavsett hos vilken vårdgivare de haft sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU), både privata och regionens egna vårdgivare. 

Kvalitetsuppföljningen sker ur tre perspektiv; studenter, medarbetare och chefer. Medarbetare och chefer på Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, Danderyds Sjukhus AB, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde och Södersjukhuset AB ingår i uppföljningen. Medarbetare och chefer får enkäten i samband med medarbetaruppföljningen.

För tillfället är enkätutskicken pausade.

Resultat av VFU-enkäten

Se helårsrapporten med senaste resultatet under rubriken Uppföljning.

Resultat kan tas fram på enhetsnivå där det finns fler än fem svarande studenter respektive medarbetare. Resultatrapporter på nedbruten nivå beställs och finansieras av respektive verksamhet/lärosäte. Samordna gärna med aktuell FoUU-kommitté.

Uppföljningen genomförs på uppdrag av det gemensamma Utbildningsrådet och leds av en arbetsgrupp bestående av Region Stockholm och lärosätena tillsammans.

Kontaktpersoner och ordföranden för arbetsgruppen:

Susanne Kalén, Region Stockholm

Anna Jervaeus, Karolinska Institutet

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?